Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viaanabee anabee

September 15 2017

1503 17cf
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
1409 78ca
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viairmelin irmelin

September 11 2017

zimnociepla
Reposted frombluuu bluuu viaeta eta
4371 637d 500

chuckdrawsthings:

mystery solved

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viairmelin irmelin

September 07 2017

zimnociepla
3924 613f
Reposted fromgreensky greensky viaSmigol Smigol

September 05 2017

zimnociepla
2544 2c36
394
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viatfu tfu

September 04 2017

zimnociepla
zimnociepla
2550 9a6a
Reposted fromtfu tfu vialiveattherainbow liveattherainbow
zimnociepla
0130 2759
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaOsorkonius Osorkonius
zimnociepla
3539 0902
Reposted fromtfu tfu
zimnociepla
3300 a1b6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu

August 07 2017

9076 831d 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola
zimnociepla
Chudziusieńki Beckett palący papierosy w pokoju Tiers Temps, paryskiego domu starców. Kieszenie pełne biszkoptów dla gołębi. Jak każdy staruszek niemający rodziny, zamknięty w domu spokojnej starości. Rozmyśla o morzu Irlandii. W oczekiwaniu na ostateczną ciemność. "O wiele lepiej, że w końcu żale przemijają i powraca cisza. W ostatecznym rozrachunku jest tak, jak było zawsze. Jesteś sam".
— Enrique Vila-Matas, "Dublineska"; przeł. K. Okrasko
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987
zimnociepla
9823 39f6 500
Reposted fromanddontcrytonight anddontcrytonight
zimnociepla
9882 26f4
Food blessing
Reposted fromtoksyczny toksyczny
zimnociepla
zimnociepla
2365 1382
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl