Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

9076 831d 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola
zimnociepla
Chudziusieńki Beckett palący papierosy w pokoju Tiers Temps, paryskiego domu starców. Kieszenie pełne biszkoptów dla gołębi. Jak każdy staruszek niemający rodziny, zamknięty w domu spokojnej starości. Rozmyśla o morzu Irlandii. W oczekiwaniu na ostateczną ciemność. "O wiele lepiej, że w końcu żale przemijają i powraca cisza. W ostatecznym rozrachunku jest tak, jak było zawsze. Jesteś sam".
— Enrique Vila-Matas, "Dublineska"; przeł. K. Okrasko
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987
zimnociepla
9823 39f6 500
Reposted fromanddontcrytonight anddontcrytonight
zimnociepla
9882 26f4
Food blessing
Reposted fromtoksyczny toksyczny
zimnociepla
zimnociepla
2365 1382

June 09 2017

zimnociepla
6114 6801
Reposted fromaunds aunds viacollageanka collageanka

May 31 2017

zimnociepla
8691 13bc 500
Reposted fromgruetze gruetze viavogel vogel
zimnociepla
Reposted fromvolldost volldost viavogel vogel
zimnociepla
3005 8bcd 500
Reposted fromkaiee kaiee viavogel vogel
zimnociepla
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaallay allay
zimnociepla
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaallay allay
zimnociepla
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
zimnociepla
0242 8f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaallay allay
zimnociepla
7937 a2bf 500
Reposted fromtfu tfu

May 21 2017

zimnociepla
zimnociepla
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viadofri dofri
2421 036d 500

heckifiknowcomics:

hahahahahahahahahahahaha pain

zimnociepla
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaanabee anabee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl