Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

zimnociepla
6114 6801
Reposted fromaunds aunds viacollageanka collageanka

May 31 2017

zimnociepla
8691 13bc 500
Reposted fromgruetze gruetze viavogel vogel
zimnociepla
Reposted fromvolldost volldost viavogel vogel
zimnociepla
3005 8bcd 500
Reposted fromkaiee kaiee viavogel vogel
zimnociepla
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaallay allay
zimnociepla
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaallay allay
zimnociepla
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
zimnociepla
0242 8f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaallay allay
zimnociepla
7937 a2bf 500
Reposted fromtfu tfu

May 21 2017

zimnociepla
zimnociepla
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viadofri dofri
2421 036d 500

heckifiknowcomics:

hahahahahahahahahahahaha pain

zimnociepla
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaanabee anabee
zimnociepla
Reposted from3ch0 3ch0 viacollageanka collageanka

May 09 2017

zimnociepla

May 01 2017

zimnociepla
8565 e400 500
Reposted fromslodziak slodziak
0718 70d3 500

excludeing:

You’re beautiful x

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
zimnociepla
9038 dcb5 500
a potem się dziwio
Reposted frommysoul mysoul
zimnociepla
9036 538b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
4214 9794

gif87a-com:

Perspective matters

Fez!

Reposted fromdoublegj doublegj viaanabee anabee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl